Bảo tàng quốc gia Singapore được xây dựng năm 1887, đây